Hey Manav Tu Mukh Se Bol

Song: Hey Manav Tu Mukh Se Bol
Album: Stavan Sangrah Vol 2
Singer: Sanjay Oza
Lyrics & Music: Sanjay Oza
Label: Krup Music
EsyID Link: Hey Manav Tu Mukh Se Bol
Music Release Date: September 6, 2018ABOUT

“Hey Manav Tu Mukh Se Bol” is a song from the album “Stavan Sangrah Vol 2”. A song is sung by Sanjay Oza. Released by Krup Music Record Label.


HINDI LYRICS

हे मानव तु मुख से बोल ॐ नमो हरी अन्तानम
ॐ नमो हरी अन्तानम…
हे जीवड़ा तु मुख से बोल ॐ नमो सिध्हानम
ॐ नमो सिध्हानम….
हे आतम तु मुख से बोल ॐ नमो आरानियानम
ॐ नमो आरानियानम…
हे श्रावक तु मुख से बोल ॐ नमो कुव्जयानम
ॐ नमो कुव्जयानम…..
हे श्राविका तु मुख से बोल नमो लोएसम साहूणम
नमो लोएसम साहूणम….
हे बालक तु मुख से बोल एसो पंचण मुक्कारो
एसो पंचण मुक्कारो….
हे महानुभाव तु मुख से बोल सौ पाव पणसनो
सौ पाव पणसनो….
हे भाग्यशाली तु मुख से बोल मंगलाणं च सौए सिम
मंगलाणं च सौए सिम…..
हे चेतन तु मुख से बोल पडणं भवई मंगलम
पडणं भवई मंगलम….
ॐ नमो हरी अन्तानम…
ॐ नमो सिध्हानम….
ॐ नमो आरानियानम…
ॐ नमो कुव्जयानम…..
नमो लोएसम साहूणम….
एसो पंचण मुक्कारो….
सौ पाव पणसनो….
मंगलाणं च सौए सिम…..
पडणं भवई मंगलम….
ॐ नमो हरी अन्तानम…
ॐ नमो सिध्हानम….
ॐ नमो आरानियानम…
ॐ नमो कुव्जयानम…..
नमो लोएसम साहूणम….
एसो पंचण मुक्कारो….
सौ पाव पणसनो….
मंगलाणं च सौए सिम…..
पडणं भवई मंगलम….

ENGLISH LYRICS

He Manav Tu Mukh Se Bol Om Namo Hari Antanam
Om Namo Hari Antanam…
He Jivda Tu Much Se Bol Om Namo Sidhyahanam
Om Namo Sidhyahanam…
He Aatam Tu Mukh Se Bol Om Namo Aaraniyanam
Om Namo Aaraniyanam…
He Sravak Tu Mukh Se Bol Om Namo Kuvjayanam
Om Namo Kuvjayanam…
He Sravika Tu Mukh Se Bol Namo Loesam Sahunam
Bol Namo Loesam Sahunam…
He Balak Tu Mukh Se Bol Eso Panchan Mukkaro
Eso Panchan Mukkaro…
He Mahanubhav Tu Mukh Se Bol Sau Paav Pansano
Sau Paav Pansano…
He Bhagyashali Tu Mukh Se Bol Mangalanm Ch Saue Sim
Mangalanm Ch Saue Sim
He Chetan Tu Mukh Se Bol Padnm Bhavaee Manglam
Padnm Bhavaee Manglam…
Om Namo Hari Antanam
Om Namo Sidhyahanam…
Om Namo Aaraniyanam…
Om Namo Kuvjayanam…
Eso Panchan Mukkaro…
Bol Namo Loesam Sahunam…
Sau Paav Pansano…
Mangalanm Ch Saue Sim…
Padnm Bhavaee Manglam…
Om Namo Hari Antanam
Om Namo Sidhyahanam…
Om Namo Aaraniyanam…
Om Namo Kuvjayanam…
Eso Panchan Mukkaro…
Bol Namo Loesam Sahunam…
Sau Paav Pansano…
Mangalanm Ch Saue Sim…
Padnm Bhavaee Manglam…HEY MANAV TU MUKH SE BOL – STAVAN SANGRAH VOL 2